Bijdrage Loomans Subsidie Maas­tricht Working on Europe 3


21 januari 2022

Voorzitter,

2 jaar geleden, toen we in dit huis spraken over fase 2 van Maastricht Working on Europe, hebben wij onze twijfel uitgesproken over de invulling van dit programma. Niet over het nut of de noodzaak, want ook in onze Euregio liggen er nog voldoende uitdagingen met betrekking tot het verder slechten van de grenzen met onze buurlanden, en aan samenwerken en verbinden op onderwerpen als cultuur, educatie, duurzaamheid en natuur. Maar wel over de invulling, omdat wij vinden dat we ons niet alleen moeten richten op allerlei ambitieuze plannen voor een kleine groep bedrijven en hoger opgeleiden, maar er juist ook een focus zou moeten liggen bij de gewone Limburgers op lokaal en regionaal niveau, hoe we Limburgers in contact gaan brengen met de Limburgse buren, hoe we elkaars taal en cultuur gaan leren kennen, en hoe we ook op lokaal en regionaal niveau samen gaan werken.

Kijken we nu naar de plannen voor fase 3 van Working on Europe dan blijven we opnieuw met de indruk achter dat het hier gaat om leuke netwerk activiteiten voor Europagezinde hoogopgeleiden en internationale studenten. Een select gezelschap dus. Heel leuk allemaal….maar moeten we daar nu echt ruim € 2,5 M in investeren?

Kunnen we dit geld, of op zijn minst een flink deel van dit geld, niet beter investeren in het organiseren van euregionale activiteiten van Limburgse scholieren en studenten, zoals bijvoorbeeld uitwisselingen van middelbare scholieren, of het faciliteren dat MBO en HBO studenten gemakkelijker stage kunnen lopen in de buurlanden van de Euregio. Kan de Gedeputeerde toezeggen dat deze onderwerpen nu ook eens serieus bekeken worden en er ook hiervoor geld vrijgemaakt wordt?

Daarnaast zijn wij er toch ook wel door verrast dat het bij deze kostbare samenwerking tussen Universiteit Maastricht, Provincie Limburg en Gemeente Maastricht het mogelijk is dat de partner Gemeente Maastricht kan besluiten om geen financiële bijdrage meer te leveren, maar wel deelnemer te blijven. Draaien de 2 andere partijen daardoor op voor de extra kosten? En zo ja, wat is daardoor de extra bijdrage van de Provincie Limburg? Want er is natuurlijk ook nog de kaasschaafmethode waarbij het project wat versoberd wordt: Maastricht Working a little less on Europe. Graag een reactie van de gedeputeerde.