Bijdrage Loomans Herziene basis­rap­portage LEF


11 maart 2022

Voorzitter,

Onze energievoorziening heeft maar zelden zoveel aandacht gekregen als in de afgelopen weken en dagen. Waar wij er gewend aan waren dat veranderingen per kwartaal of maand optraden, kunnen wij op dit moment constateren dat de situatie van uur tot uur kan wijzigen. De nieuwe werkelijkheid is dat niets meer zeker is: de prijs niet en leveringszekerheid ook niet.

In eerdere vergaderingen hebben wij al vaak gewezen op de risico’s van het maar blijven inzetten op het gebruik van fossiele brandstoffen: klimaatverandering, milieuvervuiling, biodiversiteitsverlies en het blijven spekken van de kas van regimes die het niet zo nauw nemen met mensenrechten. Zie hier waar we nu zijn. En hoe nu verder?

De PvdD is van mening dat we zo snel mogelijk moeten inzetten op energiebesparing (denk aan isoleren, verminderen van overbodige verlichting, bedrijven aansporen om besparingsmaatregelen uit te voeren), en alles op alles moeten zetten om de energietransitie te versnellen. Daarbij komt natuurlijk ook het LEF in beeld. Daarom een 1e vraag aan de gedeputeerde: welke mogelijkheden hebben we vanuit de Provincie of het LEF om onze afhankelijkheid van olie en gas zo snel mogelijk omlaag te brengen? En daaraan gekoppeld een 2e vraag: bestaat er zoiets als een provinciaal noodplan voor het geval dat er plotselinge tekorten aan olie of gas optreden?

De extreem hoge en volatiele prijzen waar we op dit moment mee te maken hebben trekt door hele ketens van bedrijven en leidt tot ongebruikelijke beslissingen. Hierdoor ontstaan nieuwe en ongekende risico’s. Gezien deze bijzondere omstandigheden vragen wij de gedeputeerde om een extra analyse te maken over de impact van deze hoge en volatiele energieprijzen op de doelstellingen en risico's van het LEF.

Dan naar de basisrapportage LEF. We zien dat acties uit de eerdere besprekingen in september en november van het afgelopen jaar zijn afgehandeld, maar het is ons onduidelijk of er in de basisrapportage zelf nog iets gewijzigd is sinds de laatste bespreking.

Zo niet, dan kan wat ons betreft deze basisrapportage worden vastgesteld en kunnen we akkoord gaan met een rapportagefrequentie van 2x per jaar.

Dankuwel