Bijdrage Loomans Bespreking MKBA MAA van de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA


26 februari 2021

Algemeen kunnen wij opmerken: het is een solide studie, een knap stuk werk met alle onzekerheden die er zijn over hoe je de effecten moet inschatten en waarderen. Onzekerheden - en dat is belangrijk om te noteren - waarin de studie ook inzicht geeft - ter lezing aanbevolen, op p. 127 .e.v, en dan blijkt dat de uitkomst robuust is, er is altijd een positief saldo voor de bestudeerde alternatieven.

Suggestie voor vragen die we hebben aan de onderzoekers:

Zien wij het goed dat in de nulvariant (de referentie) bij de kosten van investeringen de baanrehabilitatie en de parkeervoorzieningen zijn meegenomen? En dat het KN saldo dus nog positiever zou uitvallen, als je er mee rekening houdt dat je die ook niet kan uitvoeren (ik weet dat het zo is, staat op p. 53, maar toch even naar voren halen).

Graag een toelichting op gehanteerde drempelwaarde voor geluid, 45 dB (hierop wordt nl. door de vrienden van MAA uitgebreid kritiek geleverd, zie hun mail, zou 50 dB moeten zijn,). Is dat vanwege de recente (2018) herziening van de WHO richtlijnen geluidsoverlast, die voor luchtvaart op een grenswaarde van 45 dB uitkomen (ik denk dat zij een andere rechtvaardiging geven, maar dan hebben we dat toch even genoemd). En wat zou het verschil zijn als je van een hogere waarde uitgaat, bijv. 48 Lden, de geldende norm?

De effecten op werkgelegenheid en toegevoegde waarde: kunnen zij een inzicht geven in evt. verschillen die er zijn met de Ecorys studie? Waar zitten die hem in, welke orde van groote hebben we het dan over? Van Geel gaf bij de toelichting van zijn advies aan dat er hierover contact is geweest tussen de onderzoekers en Ecorys.

Is er een kengetal te geven voor de waarde van de gronden als er sluiting plaatsvindt, en herontwikkeling? Is nu alleen met + en - aangeduid in mail van de Alliantie. Is natuurlijk afhankelijk van het type herontwikkeling, maar wellicht zijn er kengetallen, met evt. marges, voor gronden met een vergelijkbare ligging.