Bijdrage Limburgse aanpak bossen


25 november 2022

Voorzitter,

Wij vinden het goed om te zien dat de staat van de Limburgse bossen aangepakt wordt. En dat de aanpak daarbij veelzijdig is. Door zowel in te zetten op kwaliteitsverbetering, vergroting en educatie zetten we eindelijk stappen naar een groen Limburg.

Want eigenlijk had deze aanpak al vóór de zomer van 2020 gerealiseerd moeten zijn (aldus de Nota bossenstrategie). Dit blijkt ook conform de nationale Bossenstrategie, zoals die ook door deze provincie met de minister van LNV is afgesproken. Zeker als wij lezen dat we willen inzetten op bescherming van bestaande bossen. Waardoor terughoudend omgegaan wordt met toestemming voor kaalkap, zeker als deze groter is dan 0,5 ha.

Als we denken aan de 10 ha goudgroene natuur van het gekapte Sterrebos is dit wat ons betreft erg wrang. Immers, zoals het stuk stelt: is het erg moeilijk om een bosecosysteem van dezelfde kwaliteit terug te krijgen nadat deze verdwenen zijn. Het terugplanten biedt hiervoor niet de juiste oplossing. Als deze aanpak op tijd gerealiseerd was, hadden we mogelijk een andere uitkomst gehad. Hier krijgen wij graag een reactie van de gedeputeerde.

Goed om te zien dat ingezet wordt op mengbossen ipv monoculturen. Ook mooi dat er invulling gegeven wordt aan onze motie, waardoor er bij het verwijderen van een invasieve exoot een inheemse soort in de plaats geplant wordt. Ook vinden wij het goed dat we de ruim 37.000 ha bosareaal gaan halen, conform eerdere afspraken. En dat dit gebeurt zowel binnen als buiten het NNL (natuurnetwerk Nederland). Is er een overzicht van de mogelijkheden voor bosuitbreiding binnen en buiten het nationaal natuurnetwerk?

Daarnaast vragen wij ons af of 10% meer bos wel opweegt tegen alle plekken waar nu kleinere bosjes van minder dan een 0,5 ha gekapt en weggehaald worden. Immers, als deze niet binnen de gebruikte definitie van bos vallen, worden die hier niet meegenomen. Zouden we ook de kleinere bossen, minder dan 0,5ha, hierin kunnen opnemen?

Dan lezen wij dat er een compensatiebos komt voor bos dat vanaf 2017 is gekapt voor Natura 2000 doelen is gekapt. Wel vragen we ons daarbij af of er daadwerkelijk conform natuurwaarden gecompenseerd wordt. Immers, volgens onderzoek moeten bij het kappen van een volwassen boom van 1 jaar oud er 2000 jonge bomen in de plaats geplant worden. Wij lezen dat: ‘hoe ouder het bos, hoe hoger de toeslag is’ maar heel concreet wordt dit niet. Daarom krijgen wij graag een reactie van de gedeputeerde hierover.

Ook lezen wij dat de het watersysteem hersteld wordt obv van bestaande wettelijke kaders. Daardoor moeten grondwaterpeilen in de zomer minder ver wegzakken. Wij vragen ons alleen af hoe dit bereikt gaat worden? En of hier samengewerkt wordt met partners, zoals het waterschap?

Tot slot, willen wij waken voor een te hoge aantal recreanten in bossen. Zodat kwetsbare gebieden beschermd blijven. Een goede spreiding is daarbij noodzakelijk. Wel vragen wij ons af hoe hierop gehandhaafd wordt, als dit tekortschiet en het toch te druk wordt?

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng Loomans Wijziging & ophoging leningen Duurzaam Thuis

Lees verder

Inbreng Boven Programma landschap

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer