Bijdrage jaar­stukken 2018


22 juni 2019

Voorzitter,

De welvaart is gestegen maar toch is de Limburger niet tevreden kopte de Limburger gisteren.Geen wonder. Een mens leeft immers niet bij geld alleen. De Brede Welvaartsindicator, gelanceerd door de Rabobank en de Universiteit van Utrecht meet onder andere gezondheid, milieu, veiligheid en geluk. De researcher van de Rabobank, dhr. Aalders geeft aan dat in een welvarend land als Nederland zaken als gezondheid, milieu en veiligheid even belangrijk zijn als geld.Mocht het College nog niet overtuigd zijn dan wil ik het College graag uitdagen om hun adem in te houden terwijl ze hun geld tellen.

Over de luchtkwaliteit heeft de PvdD al vele malen vragen gesteld. Deze keer opnieuw, naar aanleiding van de Jaarstukken. Driemaal hebben we een motie over de overschrijding van de Europese normen voor luchtkwaliteit ingediend,uiteindelijk gesteund door een meerderheid in deze Staten –en inmiddels zijn we 3 gedeputeerden verder en wederom, zo blijkt uit het antwoord op onze vragen,is het onderzoek naar de aanpak van luchtkwaliteit vertraagd.Zo kan het niet doorgaan.We verwachten van het nieuwe college dat ze deze uniek Limburgse schandvlek, ik heb het over Nederweert en omgeving waar als enige locaties in Nederland de fijn stof normen nog steeds worden overschreden,aanpakken. Ook als dat financiële consequenties heeft voor de provincies. Bv door het uitkopen veehouderijen.Dan kunnen de omwonenden ook weer eens gerust adem halen. Dat doe je best regelmatig, we ademen zo’n 20 kilo lucht in per dag.We verwachten van alle partijen in de staten en dus ook van het nieuwe college dat ze erop toezien dat die motie eindelijk wordt uitgevoerd. De achtergronden zijn bekend.

Een andere eerste levensbehoefte is drinkwater. In november 2018 hebben we vragen gesteld over de gevolgen van de bruinkoolwinning in Hambach en onder andere de effecten daarvan op onze drinkwatervoorziening. Dat was tijdens de massale HambiBleibt-demonstratie. In de antwoorden op onze vragen is er beloofd dat er in het eerste kwartaal een onderzoek komt naar de effecten van de bruinkoolwinning op ons grondwater.

Inmiddels staan er dit weekeindewéér 50.000 bezorgde burgers bij Ende Gelande 4 dagen lang. De actievoerders willen dat de bruinkoolwinning in 2030 daadwerkelijk stopt zodat de klimaatdoelen gerealiseerd kunnen worden. Tegelijkertijd vinden ze dat de overgebleven dorpen wel moeten blijven staan en dat het 6000 jaar oude Hambacherbos moet blijven.Voorzitter, we willen graag weten wanneer wede uitkomsten van dat onderzoek tegemoet kunnen zien. En bij gebleken schade aan de drinkwaterkwaliteit, een juridische actie naar de Duitse autoriteiten toe om daarmee te stoppen.

We hebben het vandaag over financiën. De Partij voor de Dieren heeft er nooit een geheim van gemaakt dat wij MAA een barslechte investering vinden. En wat blijkt uit een deze week uitgelekte verkenning van het Ministerie: ...nachtvluchten op Maastricht Aachen Airport worden niet langer uitgesloten. Voortaan zou er van 5 uur ’sochtends tot 2 uur ’s nachts gevlogen mógen worden. Een grove aanslag op de noodzakelijke dagelijkse hoeveelheid nachtrust. Ronduit schadelijk voor de gezondheid. De indicator van de monitor Brede Welvaart zal van rood naar dieprood kleuren in Zuid Limburg.En dat is nu precies waar je in terecht komt als je als provincie een zakelijk belang hebt in een luchthaven ,een belang bij herrie.

Voorzitter,dat is niet het enige wat betreft de overlast van de luchtvaart. In de Peel, een omgeving die weliswaar gesmoord wordt door een stikstofdeken,maar bewoners wél nog de illusie hadden dat er rustig was. Totdat de luchtmacht bekend maakte dat ze de vliegvergunning na 2021 willen verlengen en dat de rust wreed verstoord gaat worden door 12 F16’s die drie keer per jaar, 6 weken lang mogen gaan oefenen met laag hangen en loopings. Een Limburgse manegehoudster deed haar verhaal aan L1, ze vreest dat haar paarden op hol gaan slaan bij het loeiharde geluid dat ze wel kunnen horen maar niet kunnen zien. De manegehoudster roept in het L1 filmpje paardensportprovincie Limburg op om in actie te komen en op te staan voor de Limburgers, en hun paarden.We roepen het College op om hier gehoor aan te geven. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Die illusie van rust hebben ze in Eijsden al lang niet meer, daar mógen zie niet eens weten wát die overlast is. Men ligt er letterlijk wakker van vliegveld Luik, dat 24 uur per dag open is en haar vluchten strategisch zo veel mogelijk richting het noord en duwt. Een Wob-verzoek dat boven tafel moest halen waarom hier niets aan wordt gedaan, werd gedwarsboomd door het ministerie omdat openbaarmaking de betrekkingen met België zou schaden. Ook de provincie springt daarmee om als een mak lammetje. We zien ook graag een reactie van het College over hoe het College de Belgische autoriteiten kan bewegen de gegevens prijs te geven.

Voorzitter, ook Roermond werd getergd door een mysterieuze helicopter die wel 45 x per dag rondjes boven de stad vloog.Een pure pretvlucht, misschien leuk voor de passagiers, maar een dag herrie (totaal onverwacht) voor de mensen op de grond.En van de toerismewethouders van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals, is een ‘nette’ brief onderweg naar dit huis vanwege de pretvluchten met helicopters boven het Heuvelland die vanaf vandaag, met toestemming van de provincie de rust verder mogen verstoren. Ook ondernemers beginnen te zien hoe slecht de ongebreidelde groei van de luchtvaart voor hun zaken is.

Vluchten kan niet meer of je nu in Eijsden woont of in de Peel of er tussen in.Voorzitter, wij dienen daarom een motie om de omwonenden van MAA te beschermen tegen nachtvluchten, en alle Limburgers tegen de overlast van pretvluchten.Vluchten zonder nut of noodzaak.

Van Eijsden wil ik toch weer terug naar de Peel. Wim van Opbergen van Behoud de Peel heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontmaskeren van het ProgrammaAanpakStikstof. Met Wim heeft ook de natuur eindelijk eens gewonnen, in de Peel. De minister van LNV heeft in het bestuurlijk overleg van 11 juni, naar aanleiding van de Raad van State uitspraak,aangegeven dat ze samen met de minister van I en W en drie gedeputeerden heeft afgesproken om door te gaan met de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen. In het merendeel van de Natura2000 gebieden worden de kritische depositiewaarden nog steeds, en soms verre, overschreden. Door die ongunstige staat van instandhouding in de gebieden maar ook in het belang van de toekomstige vergunningverlening dienen we de in het Bestuurlijk Overleg uitgesproken intenties trouw uit te voeren. We zullen dan ook een motie indienen om door te gaan met het besteden van de door het Rijk ter beschikking gestelde PAS middelen aan natuurherstelmaatregelen. Want Voorzitter, zelfs ons geliefde bronsgroen eikenhout dreigt te verdwijnen door de ongebreidelde groei van de economie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer