Bijdrage inzake Rapport Zuide­lijke Reken­kamer meta-evaluatie inte­griteit provincie Limburg


10 februari 2023

Voorzitter,

waar zouden we qua integriteit zijn zonder de media als public watch dogs? Met de ZRK delen we de mening deze een aanjaagfunctie spelen in het openbaar maken van integriteitskwesties. Dat belang willen wij nog eens onderstrepen. Juist hier zien wij het belang en meerwaarde van in.

Ook wat betreft de integriteitsgrens trekken bij het voldoen aan de regels, delen wij de mening van de ZRK. Dit heeft ons altijd bijzonder gestoord. Want als iets wettelijk of volgens de richtlijnen kan, dan wil dit nog niet zeggen dat het moreel aanvaardbaar is. En als je dan het onderliggende moreel niet bespreekbaar maakt én niet toetst dan zal dat niet helpen om als gezagvolle overheid te worden gezien.

De ZRK heeft dit nog eens duidelijk toegelicht. Door de mangel genomen delen de meeste mensen dezelfde morele grondbeginselen. De CdK gaf in de commissievergadering echter aan een andere mening te zijn toegedaan. Morele beginselen zouden voor iedereen anders zijn. Wij vragen ons dan af: hoe verhoudt deze mening zich tot de toelichting van de ZRK?

Als we dan bijv naar de zaak Terraq kijken, vinden wij dit heel goed van de ZRK. De vraag of een externe functie wel moreel wenselijk is, wordt door handelswijze en onderzoeksvraag echter naar de achtergrond geduwd.

In zoverre lezen wij bevestiging van wat wij al die tijd naar voren brachten. Dat blijkt ook duidelijk in wat de ZRK stelt. Want in slechts 7 van de 13 onderzoeken is hier aandacht voor. Van de overgebleven 6 onderzoeken zijn er 5 in opdracht gegeven door de provincie. Wij vragen ons dan ook af of dit een nieuw licht werpen op de overige 5 onderzoeken als de moreel-ethische toets meegenomen zou worden, incl. Terraq?

Dan de stelt de ZRK het gebrek aan transparantie aan de kaak. 3 onderzoeken zijn niet openbaar. 2 onderzoeken over IKL heeft de ZRK niet kunnen inzien. 1 rapport over een Heerlens architect is zelfs niet eens op schrift gezet. Hoe is dit te verklaren? Hoe is hier geen medewerking aan verleend? En hoe verhoudt dit zich tot de Woo (Wet open overheid)?

Ditzelfde gevoel hebben wij als we lezen dat er een gebrek aan intelligence is om info te verzamelen en combineren. Zeker nu de Woo meer actieve openbaarmakingen van bestuursorganen verwacht. Hoe verhoudt dit gebrek zich tot de actieve openbaarmaking conform de Woo?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Loomans Polestar Circular Debt Fund

Lees verder

Toelichting motie Plusquin Concretiseer beleid luchtkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer