Bijdrage: Invoering leges in het kader van de wet Natuur­be­scherming 1998


7 juli 2016

Voorzitter,

In de Commissie hebben wij ons kritisch getoond over dit voorstel. Niet omdat we tegen het principe zijn van leges voor vergunningen. Integendeel, dat komt bij de invulling in dit Statenvoorstel in feite neer op “de vervuiler betaalt” en dat is op zich een goed beginsel. Terecht ook dat op deze manier uitbreiding van de ambtelijke vergunningcapaciteit niet ten koste gaat van het budget voor uitvoering van milieubeleid en het natuurbudget.

Maar we hadden voor onze kritiek een andere reden, namelijk dat we stevige twijfels hebben over de effectiviteit en de werking van de PAS, de Programmatische Aanpak Stikstof. Die twijfels hebben we nog steeds. Met name over de zogenaamde “herstelstrategieen” - een essentieel onderdeel van de PAS - de maatregelen die terreinbeheerders moeten nemen om de negatieve effecten van de stikstofuitstoot op hun terreinen te beperken en te compenseren.

Wij horen daarover binnen de wereld van het natuurbeheer, en de natuurbeheerders, verschillende geluiden. De een zegt: mooi meegenomen dat er nu eindelijk geld is voor – bepaalde - beheermaatregelen. Daar tegenover staan geluiden dat dergelijke maatregelen hoogstens tijdelijk effect kunnen hebben, dat je er niet jaren lang mee door kan gaan. Je kan niet blijven plaggen en toplagen verwijderen, om een voorbeeld te noemen. Sommige maatregelen hebben ook negatieve bijeffecten.

De vraag die wij aan het college hebben hierover is de volgende: hoe stellen de Limburgse natuurbeheerders zelf zich zelf hierin op? Dat is wat ons betreft de proef op de som, zij zijn de deskundigen, zij zijn het die de gebieden beheren, met hart en ziel.

Zien de Limburgse natuurbeheerdersj die herstelmaatregelen als een goede zaak voor hun gebieden? Hebben zij zich bereid verklaard om de PAS-herstel maatregelen uit te voeren? Is er, zoals in Overijssel, een overeenkomst gesloten met de beheerders waarin zij zich – vrijwillig – bereid verklaren de maatregelen uit te voeren? Daarop graag een antwoord van de gedeputeerde.

Tot zover mijn bijdrage in eerste termijn,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer