Vragen over Reali­teits­ge­halte stik­stof­com­pen­satie Buitenring door afsluiting Naan­hofsweg


Indiendatum: jan. 2020

Aan de voorzitter van de Provinciale Staten van Limburg

Geacht College,

Een van de maatregelen in het PIP Buitenring om de stikstofuitstoot binnen wettelijke beperkingen tehouden was het afsluiten van de Naanhofsweg in de gemeente Beekdaelen (indertijd gemeente Nuth). Degemeente Beekdaelen bereidt nu, vanwege een unaniem aangenomen gemeenteraadsmotie, in strijd methet PIP een besluit tot hernieuwde openstelling van de Naanhofsweg voor.
De provincie heeft de gemeente een brief geschreven hierover, waarin ze zich verzet tegen een dergelijkbesluit maar tegelijk aangeeft dat de gemeente een besluit tot hernieuwde openstelling kan nemenvanwege dringende redenen van groot openbaar belang (ADC-toets). De Partij voor de Dieren vraagt zich afhoe reëel deze compensatiemaatregel was, en heeft over deze kwestie de volgende vragen:

1) Is er bij het opnemen van de afsluiting v/d Naanhofsweg als stikstofbeperkende maatregel nagegaanof er voor deze maatregel draagvlak was bij de gemeente?

2) Zo ja, waaruit blijkt dat, bijvoorbeeld een brief of mailbericht van het college van B&W?

3) Zo nee, is het dan wel reëel geweest om deze maatregel op te nemen?

4) Is het juist dat de provincie in een brief aan de gemeente Beekdaelen (graag bij de beantwoordingeen afschrift hiervan) heeft aangegeven dat een verkeersbesluit om de Naanhofsweg toch open testellen juridisch mogelijk is?

5) Zo ja, waarom heeft GS op deze manier de deur open gezet naar het ondergraven van een eigenmaatregel? Past dit bij een betrouwbare overheid die verantwoordelijkheid neemt voor het houdenvan stikstofuitstoot binnen de wettelijke grenzen?

6) Volgens de raadsmotie van Beekdaelen is het stikstofbeperkende effect van de wegafsluitinggebaseerd op een gemodelleerd aantal verkeersbewegingen van 2000 per etmaal over deze weg,terwijl een verkeerstelling uit 2014 niet verder kwam dan 550 verkeersbewegingen. Is daarmee hetingecalculeerde effect van de maatregel niet duidelijk overdreven?

7) Welke additionele stikstof beperkende maatregelen gaat GS nemen nu dit ingecalculeerde effectveel kleiner blijkt te zijn?

8) Zal GS in beroep gaan tegen een gemeentelijk verkeersbesluit tot openstelling van de Naanhofsweg?Zo nee, wat is daarvan de reden?

9) Is GS bereid de Staten te blijven informeren over de verdere voortgang van deze kwestie?

Wij danken u bij voorbaat voor beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn.


Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 12 feb. 2020

Vraag 1) Is er bij het opnemen van de afsluiting v/d Naanhofsweg als stikstofbeperkende maatregel nagegaan ofer voor deze maatregel draagvlak was bij de gemeente?

De stikstofmaatregel “Knip Naanhofsweg” is onderdeel van een pakket van maatregelen dat onderdeel isvan het in juni 2012 door uw Staten vastgestelde Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg 2012.
Dit Inpassingsplan is in het Regionaal Bestuurlijk Overleg uitgebreid besproken met alle betrokkengemeentelijke partners (waaronder de toenmalige Gemeente Nuth) en in bilaterale overleggen.Bovendien was het voor eenieder mogelijk om een zienswijze in te dienen tegen het besluit envervolgens in beroep te gaan bij de Raad van State. De Raad van State heeft op 11 maart 2015 bepaalddat de Buitenring mag worden aangelegd en de voorgestelde stikstofmaatregelen mogen wordengerealiseerd.

Vraag 2) Zo ja, waaruit blijkt dat, bijvoorbeeld een brief of mailbericht van het college van B&W?

Zie het antwoord op vraag 1. Bovendien blijkt dit uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2016 enuit het Verkeersbesluit van de toenmalige Gemeente Nuth, gepubliceerd in de Staatscourant, nr. 34443d.d. 21 juni 2017 (zie bijlage).

Vraag 3) Zo nee, is het dan wel reëel geweest om deze maatregel op te nemen?

Niet van toepassing.

Vraag 4) Is het juist dat de provincie in een brief aan de gemeente Beekdaelen (graag bij de beantwoording eenafschrift hiervan) heeft aangegeven dat een verkeersbesluit om de Naanhofsweg toch open te stellenjuridisch mogelijk is?

In onze brief d.d. 20 december 2019 (welke brief wij bij dit antwoord hebben gevoegd) aan de GemeenteBeekdaelen hebben wij medegedeeld dat naar ons oordeel, vanwege de te verwachten negatieveeffecten op het Natura2000-gebied “Geleenbeekdal”, voor het open stellen van de Naanhofsweg teVaesrade een Natuurvergunning is vereist. Zonder dat daartoe een Natuurvergunning is verleend endeze in werking is getreden zal met het open stellen van de Naanhofsweg te Vaesrade voor doorgaandgemotoriseerd verkeer, artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming worden overtreden.

Wij hebben tevens in voornoemde brief aangegeven dat wij, in voorkomend geval, tegen dezeovertreding bestuursrechtelijk handhavend zullen optreden en dat zulks erin kan resulteren dat de wegopnieuw en voor rekening van de gemeente dient te worden afgesloten. Verder hebben wij aangegevendat het de Gemeente Beekdaelen vrij staat om bij ons college een Natuurvergunning aan te vragen voorhet open stellen van de Naanhofsweg te Vaesrade voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.
De desbetreffende aanvraag dient dan wel vergezeld te gaan van alle relevante gegevens enbescheiden. Daartoe behoort in elk geval een onderzoek naar de toename van stikstofemissie als gevolgvan het open stellen van de Naanhofsweg te Vaesrade voor doorgaand gemotoriseerd verkeer en de tenemen maatregelen om deze toename voldoende te mitigeren. Op basis van dat onderzoek zullen wij deaanvraag in behandeling nemen en daarover besluiten.

Vraag 5) Zo ja, waarom heeft GS op deze manier de deur open gezet naar het ondergraven van een eigenmaatregel? Past dit bij een betrouwbare overheid die verantwoordelijkheid neemt voor het houden vanstikstofuitstoot binnen de wettelijke grenzen?

Van het ondergraven van een eigen maatregel is geen sprake. Een eventuele toekenning van eenNatuurvergunning vindt alleen plaats als aangetoond kan worden dat de stikstofeffecten op hetgenoemde Natura2000-gebied als gevolg van de openstelling niet leidt tot aantasting van de natuurlijkekenmerken van dat gebied.

Vraag 6) Volgens de raadsmotie van Beekdaelen is het stikstofbeperkende effect van de wegafsluiting gebaseerdop een gemodelleerd aantal verkeersbewegingen van 2000 per etmaal over deze weg, terwijl eenverkeerstelling uit 2014 niet verder kwam dan 550 verkeersbewegingen. Is daarmee het ingecalculeerdeeffect van de maatregel niet duidelijk overdreven?

De gemaakte vergelijking is niet correct. Zonder knip op de Naanhofsweg neemt het aantal mvt/etm opde Naanhofsweg als gevolg van de Buitenring namelijk fors toe (tot ongeveer 2000 mvt/etm) ten opzichtevan de huidige/autonome situatie (in 2014 blijkbaar 550 mvt/etm). Dit heeft extra stikstofdepositie op hetGeleenbeekdal tot gevolg. Door de knip (als mitigerende maatregel) aan te brengen wordt die toenamevan verkeer en stikstofdepositie juist voorkomen. Er moet dus niet vergeleken worden met het in 2014feitelijk aanwezige verkeer, maar met het in toekomst als gevolg van de BPL aanwezige verkeer zonderknip.

Vraag 7) Welke additionele stikstof beperkende maatregelen gaat GS nemen nu dit ingecalculeerde effect veelkleiner blijkt te zijn?

Zie het antwoord op vraag 6. Er is dus geen sprake van een kleiner effect.

Vraag 8) Zal GS in beroep gaan tegen een gemeentelijk verkeersbesluit tot openstelling van de Naanhofsweg? Zonee, wat is daarvan de reden?

Zie het antwoord onder 4. Ons college zal, in voorkomend geval, tegen een overtreding van de Wetnatuurwetbescherming bestuursrechtelijk handhavend optreden.

Vraag 9) Is GS bereid de Staten te blijven informeren over de verdere voortgang van deze kwestie?

Natuurlijk.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Interessant voor jou

Inzake PAS-meldingen die bij legalisering de ruimte voor nieuwe projecten opsouperen

Lees verder

Schriftelijke vragen Loomans betreffende lobbybrief over geluidstaks op vrachtvluchten bij MAA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer