Vragen over plannen voor een golfbaan bij Rolduc


Indiendatum: jan. 2009

Geleen, 6 januari 2009


Betreft: vragen (artikel 38 Reglement van Orde) over plannen voor een golfbaan bij Rolduc

Geachte voorzitter,

Blijkens de ‘Startnotitie Golfbaan Rolduc’ van de stichting Le Golf de Rode Le Duc is in het gebied rondom Rolduc en het Beerenbosch een golfbaan gepland. De plannen voor deze golfbaan zouden zijn ontstaan om inkomsten te genereren ter behoud van de abdij Rolduc.

De realisatie van de plannen zouden zeer ingrijpend zijn voor het landschap, de natuur, de hydrologie, de ecologie en de cultuurhistorie van het gebied. De bosgebieden rondom Rolduc behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur en de nu nog aanwezige landbouwgronden dienen als buffer. Daar komt bij dat het gebied in een recreatieve behoefte voorziet voor de bewoners van Kerkrade en omstreken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de plannen op grote weerstand stuiten.
Naar aanleiding van de geplande golfbaan wil ik u de volgende vragen (art. 38 RvO) stellen.

1. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de komst van de golfbaan?

2. Volgens Rijks- en Provinciaal beleid zijn gebieden gelegen in de EHS enkel te gebruiken bij initiatieven die van groot openbaar belang zijn en waarbij alternatieven ontbreken (Nota Ruimte, POL). Een golfbaan valt daar niet onder volgens onze fractie. Daar komt bij dat er maar liefst vijf golfbanen in de directe omgeving te vinden zijn.

Hoe beoordeelt u de noodzakelijkheid van een golfbaan in een EHS-gebied? Is er hier volgens u sprake van een groot openbaar belang? Zo ja, kunt u aangeven om welk groot openbaar belang het hier gaat?

3. Wat is de precieze rol van de Provincie bij het voortraject en bij de daadwerkelijke uitvoering van deze plannen?

Ik stel prijs op een schriftelijke beantwoording van mijn vragen in de daarvoor geldende termijn (artikel 38, Reglement van Orde).


Hoogachtend,

Namens de Partij voor de Dierenfractie in de Provinciale Staten van Limburg,


Drs. F.P. Wassenberg
Fractievoorzitter

Indiendatum: jan. 2009
Antwoorddatum: 17 feb. 2009

1. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de komst van de golfbaan?

Antwoord.
De gemeenteraad van Kerkrade is in het kader van vooronderzoek van het (bestemmings-)plan bezig met het opstellen van de richtlijnen voor een milieueffectrapport. Dit is noodzakelijk om vanuit het oogpunt van het milieu een overwogen besluit te nemen over het nog te wijzigen bestemmingsplan
waarin de golfbaan mogelijk zijn ruimtelijke grondslag vindt. Met de wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan moet de gemeente nog een begin maken. In de definitieve voorontwerpfase van het bestemmingsplan zal er officieel vooroverleg moeten plaatsvinden met de provincie omdat plannen die betrekking hebben op EHS gebied van provinciaal ruimtelijk belang zijn in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.

2. Volgens Rijks- en Provinciaal beleid zijn gebieden gelegen in de EHS enkel te gebruiken bij initiatieven die van groot openbaar belang zijn en waarbij alternatieven ontbreken (Nota Ruimte, POL). Een golfbaan valt daar niet onder volgens onze fractie. Daar komt bij dat er maar liefst vijf golfbanen in de directe omgeving te vinden zijn.

Hoe beoordeelt u de noodzakelijkheid van een golfbaan in een EHS-gebied? Is er hier volgens u sprake van een groot openbaar belang? Zo ja, kunt u aangeven om welk groot openbaar belang het hier gaat?

Antwoord.
Binnen de EHS is volgens landelijk en provinciaal beleid het 'nee, tenzij'-regime van toepassing. Nieuwe plannen, projecten of handelingen zijn niet toegestaan als deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Ingrepen in de EHS die niet van openbaar belang zijn, zijn onder voorwaarden
toch mogelijk door toepassing van de instrumenten 'EHS-saldobenadering' en 'herbegrenzen EHS'.

In dit geval is het nog niet bekend of een eventuele golfbaan een significante aantasting zal veroorzaken, dit zal initiatiefnemer nog moeten onderzoeken. Mocht dit het geval zijn, dan komt dan pas de vraag naar het groot openbaar belang en alternatieven aan de orde en eventueel de toepassing van de genoemde
instrumenten. Voor wat betreft de invulling van de begrippen openbaar belang en reële alternatieven zijn wij overigens gebonden aan de jurisprudentie op dit punt. Wij willen hier niet op vooruit lopen.

3. Wat is de precieze rol van de Provincie bij het voortraject en bij de daadwerkelijke uitvoering van deze plannen?

Antwoord.
Zie antwoord op vraag 1.

Gedeputeerde Staten van Limburg.

Interessant voor jou

Vragen over de jacht op verwilderde katten en op wilde katten

Lees verder

Vragen over de ontbossing van het Braziliaanse Regenwoud voor de aanleg van sojaplantages voor de productie van veevoer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer