Motie “Dieren­welzijn inbouwen in LPLG” aange­houden: veel sympathie, maar ook misver­standen


1 juli 2023
In het LPLG (Limburgs Programma Landelijk Gebied), dat de komende maanden de “gebiedsprocessen” in gaat (overleg met boeren, gemeentes, TBO’s etc.) en begin volgend jaar klaar moet zijn, gaat de provincie definitieve keuzes maken over het stikstofbeleid en een duurzamere

lansbouwsector. Die keuzes zullen gevolgen hebben voor de veehouderij, de manier waarop dieren worden gehouden en de technieken die worden toegepast.

De Dierenbescherming wijst daar heel nadrukkelijk op: zo beloven luchtwassers en de zgn. emissie-arme vloeren weinig goeds voor dierenwelzijn.

Ook worden er in de loop van dit jaar in het kader van het “Convenant Dierwaardige veehouderij”) op landelijk niveau nieuwe eisen gesteld aan houderijsystemen. Ook als het convenant mislukt, zal de Minister met nieuwe eisen komen, vanwege het PvdD amendement op de Wet Dieren dat in Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, en dat vraagt om aanpassing van houderijsystemen aan dieren in plaats van andersom – zoals het nu is.

Maar in het Limburgse concept-LPLG, dat in de commissie is besproken en daarna aan de Minister is toegestuurd, staat helemaal niets over dierenwelzijn. Er kwam in de commissie alleen een toezegging dat de Dierenbescherming in de “tweede ring” in het gebiedsproces mag aanschuiven.

De partij voor de Dieren vindt dit onvoldoende, en diende daarom een motie in om dierenwelzijn wel op te nemen als toetsingskader op weg naar het definitieve LPLG, en ook in het proces daar naar toe te zorgen voor een volwaardige vertegenwoordiging van dierenwelzijnsbelangen, door de Dierenbescherming en/of andere organisaties.

De motie zou in ieder geval gesteund worden door Groen Links, D’66, JA 21 en 50Plus, maar ook andere partijen stonden er sympathiek tegenover, maar wilden nog niet steunen. Ook vanwege het misverstand dat het concept LPLG teruggehaald moest worden, en dat je rustig kan wachten op de nieuwe voorschriften uit Den Haag, die echter pas volgend jaar komen - dus dat zou te laat zijn. Ook zijn er los van die Haagse voorschriften manieren te bedenken om dierenwelzijn te verbeteren als je toch bezig bent met maatregelen voor een duurzamere veehouderij, en in ieder geval niet te verslechteren door op weg te gaan naar luchtwassers, “emissie-arme vloeren” e.d.

Zonder de steun van die partijen zou de motie verworpen zijn, en is daarom aangehouden. We gaan met die andere partijen in overleg om de motie beter uit te leggen, en desnoods aan te passen om een meerderheid te behalen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Limburg opnieuw met twee statenleden in Provinciale Staten

Woensdag 29 maart 2023 zijn Pascale Plusquin en Peter Loomans opnieuw als Statenlid in de Provincie Limburg geïnstalleerd.De ...

Lees verder

Vertrek Peter Loomans Statenfractie

Met verbazing en teleurstelling heb ik, via ingekomen stukken van de provinciale website, vernomen dat Dhr. Loomans de fracti...

Lees verder