Motie Wassenberg Neutra­li­seren verwil­derde huis­katten


10 juli 2009

Kennis genomen hebbende van:

 • Het antwoord (21 oktober 2008) van GS op schriftelijke vragen krachtens artikel 38 RvO van het lid Wassenberg inzake de jacht op verwilderde katten en op wilde katten,
 • Het feit dat in Limburg geen aanwijzing ex artikel 67 Flora- en Faunawet voor het doden van verwilderde katten van kracht is, nadat de rechter deze aanwijzing heeft vernietigd,
 • Dat uit het antwoord van GS blijkt dat in Limburg sinds 2004 jaarlijks meer dan duizend verwilderde huiskatten geschoten worden, zonder dat hiervoor een wettelijke basis bestaat.

Overwegende dat:

 • Het probleem van eventuele zwerfkattenoverlast op een duurzame en diervriendelijke manier moet worden opgelost, omdat afschot geen wettelijke basis heeft na de rechterlijke uitspraak,
 • Uit een serie artikelen uit Dagblad de Limburger blijkt dat het vangen, neutraliseren en terugplaatsen van de verwilderde huiskatten succesvol is om populaties verwilderde huiskatten in omvang te beperken en daarmee de overlast blijvend te verminderen (Roermond pakt wilde kattenprobleem aan (DDL 20 nov ’08), Kattenvanger van Asenray (DDL 25 nov ’08)),
 • Het vangen, neutraliseren (castreren/steriliseren) door een dierenarts en terugplaatsen van verwilderde huiskatten het financiële draagvermogen van particuliere initiatieven gauw te boven gaat.
 • De grootte van de populatie verwilderde huiskatten wordt bepaald door instroom van nieuwe huiskatten van buitenaf, door de beschikbaarheid van voedsel en door reproductie binnen de groep en dat deze reproductie binnen de groep wordt tegengegaan door neutralisatie en terugplaatsen van de dieren.
 • Met de jacht op de verwilderde huiskat ook de beschermde wilde kat (Felis silvestris) wordt bedreigd, aangezien deze uiterlijk op de verwilderde huiskat lijkt, maar een aparte soort vormt.
 • Hybridisatie tussen wilde kat (Felis silvestris) en de verwilderde huiskat wordt tegengegaan door de bestaande populaties verwilderde huiskatten te neutraliseren, terwijl afschot van de aanwezige katten leidt tot een verhoogde reproductie binnen de groep, met als bijkomstig effect een grotere kans op hybridisatie met de Wilde kat (Felis Silvestris) tot gevolg.

Spreken uit dat:

 • Het probleem van verwilderde huiskatten vooral kan worden aangepakt door in te grijpen in de reproductiecyclus van de kat, waardoor de populatie verwilderde katten zich niet meer kan uitbreiden door reproductie binnen de groep,
 • Dat het vangen, neutraliseren en terugplaatsen van de dieren de meest effectieve en duurzame wijze is om de populatiegrootte te beperken.

En verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om:

 • Te inventariseren waar in Limburg initiatieven bestaan om verwilderde huiskatten te vangen, neutraliseren en terug te plaatsen,
 • Om te kijken wat de effecten van de initiatieven zijn om de problemen die de verwilderde huiskatten kunnen veroorzaken structureel en diervriendelijk in te dammen, zonder de dieren daarvoor te hoeven doden,
 • Om jaarlijks een bedrag van 50.000 euro te reserveren om de hierboven omschreven initiatieven te steunen en uit te breiden,
 • Jaarlijks te evalueren in hoeverre het probleem van verwilderde huiskatten in een regio blijvend verminderd wordt door de hierboven genoemde aanpak,

En gaan over tot de orde van de dag.


Frank Wassenberg
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA, SP, GroenLinks, D66, SPD, CDA

Tegen

VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer