Motie Plusquin Betrekken Provin­ciale Staten bij afhan­deling onderzoek grond­verkoop Cali­fornië BV


10 februari 2023
Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 9 en 10 februari 2023

Constaterende dat:

 • Er na schriftelijke vragen van PartijvdDieren en SP over een grondverkoop van Californië BV aan haar eigen directeur, blijkens mededelingen portefeuillehouder (van 2 en 20 dec. jl.) terzake een feitenonderzoek heeft plaatsgevonden,

 • Hiervan op 20 december een tussenrapportage aan GS is aangeleverd, waarop GS heeft besloten een nader onderzoek in te stellen

 • De schriftelijke vragen terzake twee keer zijn verdaagd, resp. met 40 en 60 dagen, zonder nadere motivatie, in strijd met het Reglement van Orde dat één verdaging toestaat, met maximaal 30 dagen;

 • Inmiddels bestuur en commissarissen van Californië BV op 20 december jl. zijn afgetreden

 • In de Mededeling portefeuillehouder van 2 dec. Jl. is toegezegd dat de Staten het feitenonderzoek zullen ontvangen

  Overwegende dat:

- Terzake nog geen juridische (herstel-)procedure loopt, zodat de Staten volledig, en tijdig, geïnformeerd en betrokken kunnen worden;

Van mening zijnde dat:

 • Provinciale Staten richting moeten kunnen geven aan het feitenonderzoek, en de inzet van het college voor het zetten van juridische stappen

 • Bij de beantwoording van Schriftelijke vragen het Reglement van Orde gevolgd dient te worden, en afwijking in ieder geval gemotiveerd dient te worden

  Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • Provinciale Staten te betrekken bij de vraagstelling van het feitenonderzoek, en de keuze van te zetten juridische stappen in het vervolg

 • Bij de beantwoording van Schriftelijke Vragen het Reglement van Orde maximaal te volgen, in ieder geval de termijnen aan te houden en bij herhaalde verdaging een inhoudelijke motivatie daarvoor te geven

  En gaan over tot de orde van de dag

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Concretiseer beleid luchtkwaliteit

Lees verder

Motie Dierenwelzijn inbouwen in LPLG

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer