Motie Loomans Coör­dineer evacu­a­tieplan dieren bij rampen in Limburg


16 december 2021

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 16 december 2021, gelezen Statenvoorstel inzake Provinciaal Waterprogramma 2022-2027,

Constaterende dat:

  • Talloze dieren verdronken zijn tijdens de watersnoodramp in juli 2021 doordat zij ingesloten zaten en geen kant op konden;
  • De veiligheidsregio’s bevoegd gezag zijn bij rampenbestrijding, waarbij gevaar voor mens en dier beperkt en bestreden moet worden;
  • Verschillende dierenhulporganisaties als de Dierenbescherming, de Dierenambulance en stichting Dierenlot hulp aangeboden hebben aan de Limburgse veiligheidsregio’s om dieren in nood te redden;
  • De veiligheidsregio’s niet ingegaan zijn op dit aanbod, en deze organisaties ook niet om hulp hebben gevraagd;

Overwegende dat:

  • Het tijdens de watersnoodramp ontbrak aan een gecoördineerd evacuatieplan voor dieren;
  • Het accepteren van hulp of het actief benaderen van dierenhulporganisaties talloze dieren van de verdrinkingsdood had kunnen redden;
  • De commissaris van de Koning op basis van de Wet veiligheidsregio’s de nodige bevoegdheden heeft om de veiligheidsregio’s bij te staan;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

  • Te overleggen met de Limburgse veiligheidsregio’s, gemeentes en verschillende dierenhulporganisaties om tot een evacuatieplan voor dieren bij rampen in Limburg te komen;
  • Daarbij per veiligheidsregio een coördinator aan te wijzen die de evacuatie leidt;
  • Over dit overleg te rapporteren aan provinciale staten.

En gaan over tot de orde van de dag,

Peter Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen