Motie Loomans Coör­dineer evacu­a­tieplan dieren bij rampen in Limburg


16 december 2021

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 16 december 2021, gelezen Statenvoorstel inzake Provinciaal Waterprogramma 2022-2027,

Constaterende dat:

  • Talloze dieren verdronken zijn tijdens de watersnoodramp in juli 2021 doordat zij ingesloten zaten en geen kant op konden;
  • De veiligheidsregio’s bevoegd gezag zijn bij rampenbestrijding, waarbij gevaar voor mens en dier beperkt en bestreden moet worden;
  • Verschillende dierenhulporganisaties als de Dierenbescherming, de Dierenambulance en stichting Dierenlot hulp aangeboden hebben aan de Limburgse veiligheidsregio’s om dieren in nood te redden;
  • De veiligheidsregio’s niet ingegaan zijn op dit aanbod, en deze organisaties ook niet om hulp hebben gevraagd;

Overwegende dat:

  • Het tijdens de watersnoodramp ontbrak aan een gecoördineerd evacuatieplan voor dieren;
  • Het accepteren van hulp of het actief benaderen van dierenhulporganisaties talloze dieren van de verdrinkingsdood had kunnen redden;
  • De commissaris van de Koning op basis van de Wet veiligheidsregio’s de nodige bevoegdheden heeft om de veiligheidsregio’s bij te staan;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

  • Te overleggen met de Limburgse veiligheidsregio’s, gemeentes en verschillende dierenhulporganisaties om tot een evacuatieplan voor dieren bij rampen in Limburg te komen;
  • Daarbij per veiligheidsregio een coördinator aan te wijzen die de evacuatie leidt;
  • Over dit overleg te rapporteren aan provinciale staten.

En gaan over tot de orde van de dag,

Peter Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Loomans Waterveiligheidsnorm bebouwd gebied Heuvelland op zelfde peil rest van Nederland

Lees verder

Amendement Loomans Daadwerkelijke vergelijkbare beëindiging bij nieuwvestiging intensieve veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer