Bijdrage Loomans wijziging & ophoging leningen Duurzaam Thuis


9 december 2022
Voorzitter,

Het is nog geen 2 maanden geleden dat motie 2897 werd aangenomen, en het is goed te zien dat daar meteen werk van gemaakt is. Belangrijk onderdeel van deze motie is om het budget van de Regeling Duurzaam Thuis op te hogen met €50 miljoen. Gezien de huidige omstandigheden van extreem hoge energieprijzen is dat een verstandige actie. Dat daarbij het maximale leenbedrag en de looptijd verhoogd worden, speelt daarop in, en kan onze goedkeuring krijgen.

De motie vraagt ook te onderzoeken of het Rijk, en wellicht ook Europa, financieel bij dit fonds willen aansluiten. Is daar al iets over te melden? En hoe staat het met een mogelijke samenwerking met de Limburgse woningcorporaties, om fors in te zetten op isolatie van de sociale huursector?

Wel vragen wij ons nog af hoe deze regeling zich nu verhoudt tot SIS 3.0. Immers, bij een provinciale lening is het noodzaak dat er sprake is van marktfalen. Zoals uit het stuk blijkt, is daar nu geen sprake van. Per slot van rekening is er ook het Warmtefonds van het Rijk en geven banken verduurzamingsleningen.

Het lijkt er daarom sterk op dat deze regeling conflicteert met SIS 3.0. Wij willen daar in dit geval geen punt van maken, want de noodzaak voor deze afwijking is urgent genoeg en ons meer dan duidelijk. Maar hoe kan een vergelijkbaar conflict in de toekomst ondervangen worden? Moeten we dan toch nog eens opnieuw naar SIS 3.0 kijken? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Tot slot, deze regeling is toegespitst op huiseigenaren. Wij vragen ons echter af of er voldoende rekening gehouden is met de nieuwe Wet goed verhuurderschap. Daardoor wordt het immers mogelijk voor huurders om van de verhuurder verduurzaming of isolatie te verlangen. Met name huisjesmelkers staan hier vaak niet om te springen. Onze vraag is dan ook of met deze regeling voldoende rekening is gehouden met de nieuwe situatie na invoering van de Wet goed verhuurderschap?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Loomans inzake Uitwerking transitie Maas­­tricht Aachen Airport

Lees verder

Bijdrage Boven Algemene Subdidieverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer