Monde­linge vragen Sibelco zilver­zand­winning Heerlen-Landgraaf


Geachte voorzitter,

Conform artikel 38 Reglement van Orde wensen GroenLinks en Partij voor de Dieren mondelinge vragen te stellen aan het College van Gedeputeerde Staten inzake Sibelco zilverzandgroeve te Heerlen en Landgraaf.

Dit dossier heeft sinds eind 2017 prominent op de politieke agenda’s gestaan; ten eerste in de gemeenten Heerlen en Landgraaf zelf en tevens hier in de provincie. Immers kwam toen het voornemen naar buiten dat Sibelco opnieuw verlenging wenste van de zilverzandwinning aldaar. Men had al eens een verlenging van 20 jaar gehad en wenste opnieuw een verlenging van 12 aanvullende jaren voor de concessie.

Met name de bewonersbelangengroeperingen en de beide gemeenten waren én zijn hier geen voorstander van. Deze partijen waren ook 4 van de 7 gesprekspartners in het jarenlange overleg op dit dossier. Alle 4 deze partners stapten uit onvrede over de procesgang uit het overleg. Argumenten van tegenstanders zijn divers. Ten eerste de jarenlange overlast die omwonenden al ervaren, het geringe economische belang van deze ene groeve en de afspraak dat het gehele gebied teruggegeven zou worden aan de natuur en opengesteld zou worden conform een gezamenlijk gedragen plan. Het had en heeft er nog steeds alle schijn van dat enkel het belang van het bedrijf, Sibelco, bij dit college prevaleert. De 4 aanvankelijke gesprekspartners waren begin 2018 nog bereid tot het sluiten van een compromis tot 2025, dus 5 jaren verlenging van de concessie aan Sibelco.

Op initiatief van SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren is deze casus besproken in de Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur van 18 mei 2018. Helaas leek het college niet genegen om de intentie tot verlenging van de concessie met 12 jaren te herzien. Provinciale Staten mochten nog aanvullende informatie ontvangen. In de vergadering van Provinciale Staten van 15 juni 2018 dienden ondergetekenden
ook al gezamenlijk een motie in waarin in ieder geval werd opgeroepen om met de 7 aanvankelijke partners opnieuw de dialoog te voeren en aan een gezamenlijk plan te werken. Op een toezegging (8300) van het college werd gesteld dat begin juli 2018 opnieuw overleg zou plaatsvinden. Deze toezegging wordt afgedaan
met het volgende: “Eerste vervolg overleggen met genoemde partners vinden plaats 9-13 juli 2018”.

Uiteraard heeft de Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur hier zitten slapen bij de opvolging van deze toezegging, maar erg veel meer dan hetgeen in de vergadering van Provinciale Staten van 15 juni 2018 al was toegezegd wordt er bij de afdoening van de toezegging ook niet gemeld.

En daarna wordt het steeds stiller. Over de verdere uitvoering van deze toezegging noch over de strekking van de ingetrokken motie of het debat daaromtrent komt geen enkele mededeling meer. De politieke sensitiviteit van dit college lijkt echt totaal afwezig te zijn. Of misschien een bewust tactische manoeuvre.

Op 8 oktober 2018 hebben Provinciale Staten een mededeling portefeuillehouder ontvangen over de voortgang van de vergunningverlening inzake deze Sibelcogroeve. Hier wordt minstens de suggestie in gewekt dat alle 7 partijen aan tafel zitten en er nog steeds gewerkt wordt aan een gezamenlijk en gedragen plan; zowel voor de vergunningverlening als voor het plan van transformatie.

Op 18 december 2018 heeft het College van Gedeputeerde Staten een besluit genomen inzake de vergunningverlening. Anders dan via de openbare besluitenlijst ontvangen Provinciale Staten geen nadere informatie; tot op de dag van vandaag niet. Het blijft via het reguliere en actieve informatiekanaal naar Provinciale Staten oorverdovend stil. Het lijkt wel het piepsysteem. Als niemand piept, hebben we geluk. Ook hier lijkt de politieke sensitiviteit ver te zoeken.

Inmiddels is duidelijk dat er geenszins sprake is van een door de 7 partijen gedragen plan. De gemeenteraad van Heerlen heeft onlangs het College van Burgemeester & Wethouders verzocht in beroep te gaan bij de bestuursrechter. Ook de bewonersgroeperingen lijken allerminst tevreden blijkt uit direct contact met hen
en stappen naar de bestuursrechter. Maar Provinciale Staten vernemen daar via het College van Gedeputeerde Staten tot nu proactief niets over. Alsof de diverse agenderingen en de motie allemaal niet hebben plaatsgevonden.

Deze chronologie leidt ons tot de volgende vragen die wij tijdens het mondelinge vragenuur beantwoord
wensen te krijgen van dit college.

1. Wat is er nu sinds de vergadering van Provinciale Staten van 15 juni 2018 allemaal voor overleg geweest met de 4 eerder afgehaakte partijen, dus de twee gemeenten en de twee bewonersbelangengroeperingen? Kunt u dit in een chronologisch overzicht gieten?

2. Wat is er volgens het college doorslaggevend geweest om uiteindelijk de wens van Sibelco voor verlenging van de concessie met 12 jaren toch door te voeren? En waarom was het compromis tot 2025 niet haalbaar?

3. Wanneer was het voor het college duidelijk dat er geen door 7 partijen gedragen plan inzake de vergunningverlening haalbaar was?

4. En waarom heeft het college Provinciale Staten hierover nooit geïnformeerd?

5. Wat is nu het plan van transformatie voor na de concessie?

6. Door wie wordt dit plan van transformatie gesteund en gedragen?

7. Waarom heeft het college Provinciale Staten hierover nooit geïnformeerd?

8. Wat vindt het college van het besluit van de gemeenteraad van Heerlen en de reactie van het college aldaar om de gang naar de bestuursrechter te maken en lijnrecht tegenover het besluit van de provincie te komen staan?

9. Wat vindt het college van het besluit van de bewonersbelangengroeperingen om de gang naar de bestuursrechter te maken en lijnrecht tegenover het besluit van de provincie te komen staan?

10. Wat vindt het college nu zelf hoe toezegging 8300 is afgedaan?

11. Waarom geeft het college tussen 15 juni 2018 en 8 oktober 2018 geen nadere informatie over de voortgang en de overleggen die er plaatsvinden?

12. Deelt het college onze mening dat de voortgangsbrief van 8 oktober 2018 door Provinciale Staten alleen kan worden opgevat alsof er daadwerkelijk nog met alle 7 partijen wordt gewerkt aan een gezamenlijk en gedragen plan voor zowel de vergunningverlening als voor het plan van transformatie? Zo nee, waarom niet?

13. Waarom heeft het college Provinciale Staten niet nader geïnformeerd over het collegebesluit van 18 december 2018 inzake de uiteindelijke vergunningverlening?

14. Waarom heeft het college sinds de voortgangsbrief van 8 oktober 2018, anders dan de openbare GS-besluitenlijst, Provinciale Staten niet actief geïnformeerd op dit dossier buiten het collegebesluit van 18 december 2018 (vraag 10)?

15. Wat vindt u zelf inzake uw informatievoorziening aan Provinciale Staten?

Alvast bedankt voor uw zorgvuldige beantwoording.


Andy Rossel
Fractievoorzitter GroenLinks


Pascale Plusquin
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren