Betreft: Vragen Volksgezondheid en vergunningverlening geitenhouderijen

Geacht College,

Een aantal Limburgse gemeentes is vanwege volksgezondheidsaspecten overgegaan tot een bouwstop voor geitenhouderijen of heeft deze in voorbereiding (Nederweert, Weert). De gemeente Gulpen-Wittem heeft een vergunning voor een grote geitenhouderij in Eys uiteindelijk vanwege voortschrijdend inzicht geweigerd, nadat deze aanvankelijk was toegekend. De provincies Noord-Brabant, Gelderland in 2017 en recentelijk Utrecht hebben een bouwstop voor geitenhouderijen ingesteld,. Deze is mede gebaseerd op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek (het VGO-2 onderzoek) waaruit o.a. een verhoogd risico op longontsteking naar voren kwam in een omtrek van 2 kilometer rond geitenhouderijen.

In een recente uitspraak van de Raad van State (ECL:NL:RVS:2018:2189 van 4 juli jl.) oordeelde dit hoogste bestuursrechtelijke rechtscollege dat de gemeente Lingewaard terecht een uitbreidingsvergunning voor een geitenhouderij had geweigerd. Deze gemeente had zich vanwege het voorzorgbeginsel daarbij o.m. gebaseerd op het VGO-2 onderzoek.

Desondanks heeft de gemeente Gennep onlangs vergunning verleend voor een bedrijf met 2000 geiten (3 x de gemiddelde grootte). De fractie van D’66 in de gemeenteraad heeft daarover kritische vragen gesteld (1).

Vanwege deze recente ontwikkelingen heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1) Hoe beoordeelt het College de bouwstop voor geitenhouderijen van de gemeentes Nederweert en Weert?

2) Volgt u de gemeente Gulpen-Wittem in het weigeren van een vergunning vanwege voortschrijdend inzicht m.b.t. de gezondheidsrisico’s voor omwonenden? Of volgt u de gemeente Gennep, die deze risico’s bij de vergunningverlening voor een grote geitenhouderij niet meeneemt?

3) Bent u het met de Raad van State(2) eens dat het niet verantwoord is de uitkomsten van het VGO-2 onderzoek te negeren? In het bijzonder m.b.t. de risico’s van longontsteking voor omwonenden binnen een afstand van 2 kilometer?

4) Gaat u . in de eigen vergunningverlening m.b.t. geitenhouderijen de lijn volgen die de Raad van State heeft neergezet met de uitspraak van 4 juli?

5) De sector is sterk groeiende en heeft onlangs nog een ambitieus toekomstplan gepubliceerd(3). Is het mogelijk dat vanwege de bouwstop in Gelderland, Noord-Brabant en nu ook Utrecht steeds meer geitenhouderijen zullen kiezen voor het aanvragen van een vergunning in Limburg?

6) Hoe beoordeelt het College een dergelijke ontwikkeling, nu het hoogste bestuursrechtelijke rechtscollege de lijn volgt van het voorzorgbeginsel vanwege de volksgezondheidsrisico’s?

 

Graag beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn,


 

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


 

1https://gennep.news/nieuws/ottersum/d66-bezorgd-over-ottersumse-megastal/?platform=hootsuite

2 Raad van State 4 juli 2018 (ECL:NL:RVS:2018:2189)

3 https://platformmelkgeitenhouderij.nl/toekomstvisie-geitenzuivelketen/