Motie Profijt voor burgers en natuur van Windpark Venlo


4 oktober 2018


Provinciale Staten in vergadering bijeen op 28 september 2018

Constaterende het feit dat:

- Dat het Windpark Greenport Venlo noodzakelijk is om de energiedoelstelling van 95.5 Megawatt voor 2020 te behalen.- Dat de winsten van Windpark Greenport Venlo niet optimaal ten goede komen aan de Limburgse burgers- Mensen met een laag inkomen bijna niet profiteren van de energietransitie en het risico lopen uiteindelijk veel meer te moeten betalen dan mensen met een hoger inkomen- Mensen in Heierhoeve te maken hebben met een grote stapeling van ontwikkelingen door de overheid waaronder een railterminal, het hoogspanningsnetwerk, industrieterreinen, een snelweg en windturbines. - Ontwikkelingen in goudgroene natuur niet zijn toegestaan behalve op basis van een groot maatschappelijk belang- Dat vleermuis- en vogelsoorten veel hinder ondervinden van windturbines en dat wetenschappelijk onderzoek hiernaar kan helpen de schade in de toekomst fors te verminderen.- Dat de cumulatieve impact van snelwegen en windturbines 7,8 en 9 veel invloed heeft op de goudgroene natuur die in de “oksel” van het verkeerskruispunt ontwikkeld wordt.

Van mening zijnde dat:

- Mensen met een kleinere beurs ook moeten kunnen profiteren van de energietransitie.- De stapeling in Heierhoeve vraagt om maatwerk oplossingen.- Dat stapeling van effecten vraagt om ruimere natuurcompensatie.- Onderzoek naar de stilstandvoorziening van windturbines in relatie tot vleermuis- en vogelsoorten kan helpen onnodige slachtoffers te voorkomen, zowel in Limburg als daarbuiten.

Roept het college op:

Om minimaal 4 windturbines door een coöperatie te laten exploiteren en ervoor te zorgen dat alle Limburgers en in het bijzonder mensen met een laag inkomen kunnen profiteren van de energietransitie.

Een additionele natuurcompensatie van 4 hectare goudgroene natuur te realiseren in de desbetreffende gemeente of de omliggende regio.

In Heierhoeve het gesprek aan te gaan met de mensen die worden geraakt door de verschillende ontwikkelingen die de overheid stimuleert en te zorgen voor ruimhartige individuele maatwerkoplossingen.

Een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar verbetermogelijkheden van de stilstandvoorzieningen bij windturbines in relatie tot vleermuis- en vogelsoorten.

Alle mitigerende maatregelen in paragraaf 3.2 van het Mitigatie- en compensatieplan vast te leggen in de planregels inclusief het tweede ecoduct over de A73.

PvdA ​​, ​​Jasper Kuntzelaers​​

PvdD​​​​, PascalePlusquin​​

D66, Leon Vaesen


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer